Všeobecné obchodní podmínky

Datum zveřejnění: 1. 1. 2017

Obchodní společnost Ambro Systems s.r.o., se sídlem nové Sídliště 363, Chlumčany, IČ: 29163901 (dále též jen "Dodavatel"), je podnikatelem poskytujícím služby v oblasti poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Za účelem poskytování uvedených služeb vstupuje Dodavatel do smluvních vztahů se Zákazníky. Dodavatel uzavírá se Zákazníkem za tímto účelem samostatnou smlouvu o poskytování konkrétně vymezené služby (dále též jen "Smlouva").

Dodavatel vydává tímto své Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále též jen "VOP"):

 1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, nejsou-li upraveny ve smlouvě. Platí, že podmínky výslovně upravené ve smlouvě mají přednost před těmito VOP a tyto VOP mají přednost před obecnou úpravou zákonnými předpisy ČR, není-li to v rozporu s právním řádem ČR. Na Smlouvu uzavřenou mezi účastníky i na změny a případné dodatky ke Smlouvě se vztahují VOP platné a zveřejněné v době uzavření vlastní Smlouvy.
 2. Smlouva se uzavírá pouze písemně.
 3. Veškeré změny Smlouvy či její ukončení je možno činit pouze písemně. Pro tento účel je za písemnou formu považováno též zaslání prostřednictvím zprávy elektronické pošty (e-mail), pokud byla učiněna prostřednictvím elektronické schránky, kterou smluvní strany uvedly ve smlouvě. Při elektronické formě komunikace se za uzavření smlouvy (či její změny/dodatku) považuje výslovný souhlas (tzn. nikoliv souhlas tzv. mlčky) druhé smluvní strany se zaslaným návrhem. Obsahuje-li odpověď pozměněný návrh, či návrh nový, jedná se o novou nabídku, která musí být odsouhlasena druhou stranou.    
 4. Není-li cena za poskytované služby uvedena ve Smlouvě, určí se dle podmínek Ceníku služeb, který je považován za přílohu těchto VOP. Pro způsob uveřejnění Ceníku a jeho změn se použije obdobný postup jako v případě těchto VOP. Nastane-li změna pouze jednoho z těchto dokumentů, zůstává druhý dokument v platnosti, není-li výslovně uvedeno jinak.
 5. V rámci uzavřené smlouvy je stanoven rozsah poskytovaných prací.
 6. K pracím prováděným dle smlouvy pro Zákazníka je Dodavatel povinen vést pracovní deník (Ticket tracking), tento může být veden v elektronické podobě a musí být Zákazníkovi poskytnut na jeho požádání ke kontrole.
 7. Dojde-li z požadavku Zákazníka, anebo z jiného důvodu nezaviněného Dodavatelem k potřebě poskytnout službu nad rozsah prací stanovený ve Smlouvě, řídí se poskytnutí těchto služeb či prací Ceníkem jako poskytnuté servisní práce. Doba provádění servisních prací je v rámci každého požadavku účtována a zaokrouhlována nahoru za každých započatých 12 minut (0,2hod). Náklady vzniklé v souvislosti s prováděním požadavku na servisní práce nad rozsah prací stanovený ve Smlouvě jsou Zákazníkovy přeúčtovány v plné výši dle Ceníku, prokazatelně vynaložených nákladů anebo právních předpisů.
 8. Veškeré prováděné práce jsou Dodavatelem evidovány v systému systému pro správu požadavků HelpDesk. Dodavatel je povinen smluvním zákazníkům umožnit přístup k údajům evidovaným v tomto systému prostřednictvím webového rozhraní, které je součástí webových stránek Dodavatele.
 9. Každý požadavek je po dokončení Dodavatelem v systému HelpDesk uzavřen a zákazníkovi je elektronickou poštou odeslána žádost o jeho schválení. Schválení se provádí elektronicky prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě. V případě nesouhlasu se způsobem vyřešení požadavku, nebo s množstvím vykázané práce je Zákazník oprávněn řešení požadavku zamítnout a vrátit jej zpět do pracovní fronty Dodavatele. V případě zamítnutí je Zákazník povinen uvést důvod zamítnutí. V případě, že zákazník neprovede odsouhlasení, nebo zamítnutí řešení požadavku do 30 dnů od  jeho uzavření ze strany Dodavatele, je Dodavatel oprávněn požadavek automaticky považovat za schválený. V případě, že požadavek je typu „jednání“, nebo „servisní návštěva“, není schválení Zákazníkem vyžadováno a požadavek je schválen automaticky okamžikem uzavření.
 10. Vyúčtování za poskytnuté služby je prováděno Dodavatelem měsíčně, a to za každý i započatý kalendářní měsíc, nedohodnou-li se strany jinak. Součástí vyúčtování jsou následující položky:
  • Schválené požadavky (pro účely vyúčtování a fakturace je za termín splnění považován termín odsouhlasení požadavku)
  • Smluvní paušály a splátky
  • Poskytnuté technické služby (hosting, e-mailové schránky, úschova dat, automatizované zálohování, apod.)
  • Dopravné
  • Dodaný materiál, zboží a licence.
 11. Součástí vydaného vyúčtování je označení poskytnutých služeb a provedených prací.
 12. Poskytuje-li Dodavatel Zákazníkovi služby na základě více Smluv, je Dodavatel oprávněn sdružit tato vyúčtování pro účely fakturace.
 13. Na základě vyúčtování vystaví Dodavatel fakturu na částku, sestávající ze součtu splátky ceny díla a ceny za údržbu stránek dle provedeného vyúčtování. V případě souhrnné faktury je Dodavatel povinen přiložit detailní přehled fakturovaných položek.
 14. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení úhrady splatných faktur může být Dodavatelem účtována smluvní pokuta z nezaplacené částky ve výši 0,5 % za každý den prodlení.
 15. Vystavené faktury jsou Dodavatelem zasílány Zákazníkovi elektronickou poštou, není-li stranami výslovně dohodnuto jinak.
 16. Pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou déle, než 10 dní, je Dodavatel oprávněn do doby řádné úhrady vystavit upomínku, požadovat penále z dlužné částky případně pozastavit službu, vypnout stránky, domény  a podobně a to následujícím způsobem :
  • První upomínka e-mailem nejdříve po 10ti dnech po datu splatnosti, nárok na penále 0,5% denně z dlužné částky
  • Druhá upomínka doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou nejdříve po 20ti dnech trvání prodlení, nárok na penále jako u písm. a) a na poplatek 50 Kč za odeslání upomínky.
  • Třetí upomínka nejdříve po 30ti dnech prodlení za současného oprávnění vypnutí poskytovaných služeb. Poplatek za odeslání upomínky činí 50 Kč. Znovuzapojení služeb je zpoplatněno částkou 1.000 Kč.
 17. Dojde-li k výpadku poskytované služby je Zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Dodavatele za účelem odstranění vzniklé závady. Preferovaný způsob oznámení závady je prostřednictvím rozhraní HelpDesk, elektronické pošty, nebo SMS. Dodavatel se zavazuje zákazníkovi sdělit způsob a předpokládaný termín odstranění závady, a to v reakční době stanovené smlouvou. Vznikla-li závada v důsledku jednání Dodavatele, nebo poruchou na jeho zařízení, nebo připojení k internetu na straně Dodavatele, je odstraněna bezplatně v rámci reklamace. Vznikla-li závada bez zavinění Dodavatele, je odstranění závady účtováno dle ceníku platného v době oznámení závady, nedohodnou-li se strany v daném případě jinak.  
 18. Práva Zákazníka z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito VOP. Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tyto VOP jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.
 19. Dodavatel neodpovídá za vady v těchto případech:
  • je-li vada na díle v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z ceny díla,
  • je způsobena Zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, zásahem Zákazníka či jiným poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Dodavatele.
 20. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Dodavatele, v jeho provozovně, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Dodavatel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po telefonické dohodě na čísle 725 800 890, nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které Dodavatel Zákazníkovi vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě Dodavatele nebo v místě Zákazníkovi bližším.
 21. Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit dokladuje, že je vlastníkem díla, potvrzení o povinnostech Dodavatele z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z ceny díla.
 22. Zhotivitel posoudí vadu po dohodě se Zákazníkem buď na místě, nebo jiným způsobem. Zákazník je v takovém případě povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost.
 23. Zákazník svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na díle je vada. Zhotivitel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Zákazník dílo užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Zákazník vůči Zhotiviteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je dílo v opravě a Zákazník je nemůže užívat.
 24. Zákazník bere na vědomí, že o dobu opravy či úpravy díla v případě důvodné reklamace se prodlužuje záruční doba..
 25. Dodavatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Dodavatel je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Zákazník informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Dodavatel povinen Zákazníkovi písemně potvrdit. Zákazník není oprávněn bez souhlasu Dodavatele měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 26. Zákazník je povinen převzít si reklamované dílo do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena.
 27. Dodavatel prohlašuje, že dílo předává Zákazníkovi v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:
  • dílo má vlastnosti, které si Zákazník s Dodavatelem ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
  • dílo se hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá,
  • dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 28. V případě, že dílo při převzetí Zákazníkem neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Zákazník právo na dodání nového díla bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části, může Zákazník požadovat jen úpravu nebo opravu části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 29. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového díla bez vad, na výměnu jeho části nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové dílo bez vad, vyměnit jeho část nebo dílo opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 30. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí.
 31. Odpovědnost Dodavatele za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 30. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Zákazník smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 32. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Zákazník dle své volby právo na dodání nového díla, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
 33. Právo na dodání nového bezvadného díla, výměnu části, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má Zákazník bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 34. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 35. V případě, že Dodavatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Zákazník, nebo po dohodě s Dodavatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 36. Nedojde-li k dohodě mezi Zákazníkem a Dodavatelem, může se Zákazník obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.
 37. Poskytl-li Dodavatel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech Dodavatele z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
 38. Platnost těchto VOP nastává jejich zveřejněním na webových stránkách Dodavatele. Dochází-li ke změně VOP, dotýkající se již uzavřených smluv, je dodavatel povinen o ní informovat Zákazníka nejpozději 30 dnů před vznikem účinnosti nového znění VOP. Dodavatel si může vymínit, že nová verze VOP a Ceníku je platná pouze pro nově uzavírané smlouvy.
 39. Pokud se změna VOP týká stávajících smluv, je Zákazník oprávněn vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 30 dnů, nesouhlasí-li se zněním nových VOP, výpověď smlouvy je povinen učinit nejpozději 14 do dnů poté, kdy se o změně VOP ze strany Dodavatele dozvěděl. Smlouva je považována za ukončenou po uplynutí výpovědní doby, jsou-li k tomu tomuto dni uhrazeny veškeré závazky, zejména rozpracované požadavky a dosud neuhrazené splátky.
 40. Tyto VOP a jejich předchozí verze jsou přístupné Zákazníkovi v zákaznické sekci webových stránek Dodavatele, a to po zadání uživatelského jména a hesla Zákazníkem.
 41. Tato verze VOP č. 2017/01 je platná od 1. 1. 2017 a týká se pouze nových smluv.