Zásady ochrany osobních údajů

Platné od 25. 5. 2018

Úvodní informace

Společnost
Ambro Systems spol. s r.o.
Nové Sídliště 363, 334 42 Chlumčany
IČ: 29163901
zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
spisová značka C28224
(dále jen "Společnost")

informuje tímto

 • o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
 • o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“, “GDPR”).

Na základě uvedených ustanovení a směrnic Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu nakládá s osobními údaji registrovaných zákazníků a potenciálních zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu, nebo pro účely obchodní komunikace s potenciálními zákazníky zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) GDPR osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

 • realizace obchodního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem,
 • vedení vnitřní evidence zákazníků,
 • zasílání propagačních a informačních materiálů e-mailem nebo poštou,
 • umožnění kooperace se zákazníkem prostřednictvím on-line technologií HelpDesk, sdílené dokumenty,
 • FTP přístupy, přístupy k testovacím prostředím a datům umístěným na serverech Společnosti a na serverech pronajatých za tímto účelem u partnerů Společnosti.

Rozsah zpracovaných osobních údajů

Používá-li Subjekt údajů produkty a služby Společnosti (například software, oficiální webové stránky a služby zákaznické podpory), může Společnost shromažďovat určité osobní údaje.

Níže je uveden přehled osobních údajů, které Společnost může shromažďovat, a jak Společnost může používat takto shromážděné osobní údaje. Je potřeba upozornit, že určité položky osobních údajů Subjektu údajů Společnost shromažďuje pouze pro konkrétní účely a na základě užívání produktů a služeb Společnosti. Dále je potřeba upozornit, že rozsah a typ položek shromažďovaných osobních údajů se liší dle povahy produktů a služeb. Aby Společnost předešla neoprávněnému shromažďování a používání osobních údajů dětí, může být v některých případech nutné dodatečné poskytnutí věku uživatele nebo kontaktních údajů rodičů (nebo zákonného zástupce) za účelem získání jeho souhlasu. Dále pokud Subjekt údajů používá produkty a služby Společnosti, může Společnost shromažďovat anonymní údaje, které nemohou Subjekt údajů přímo ani nepřímo identifikovat.

Používá-li Subjekt údajů produkty a služby Společnosti, není pro Subjekt údajů povinné na základě žádosti Společnosti poskytovat své osobní údaje. Pokud Subjekt údajů neposkytne své osobní údaje Společnosti, nebude Společnost schopna poskytnout odpovídající produkty a služby nebo odpovědět na dotazy Subjektu údajů.

Osobní údaje shromažďované Společností

Osobní údaje jsou data, která mohou Subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat, např. jméno, e-mailová adresa a adresa IP. Společnost může na základě předchozího souhlasu Subjektu údajů shromažďovat následující osobní údaje:

 • Při přihlašování k zákaznickému účtu Společnosti jsou požadovány skutečné, přesné, aktuální a úplné registrační údaje včetně e-mailové adresy. Pokud Subjekt údajů používá svůj účet sociálních médií (například účet ve službě Facebook nebo Google) k registraci do členského účtu Společnosti, může tento poskytovatel sociálních médií (například společnost Facebook Inc. nebo Google Inc.) sdílet osobní údaje Subjektu údajů v rámci účtu těchto sociálních médií (například e-mailovou adresu, jméno, přezdívku a datum narození) uvedené na základě souhlasu Subjektu údajů. Dále, pokud se Subjekt údajů přihlašuje ke svému zákaznického účtu Společnosti, může upravit své profilové údaje v zákaznickém účtu Společnosti a využívat produkty a služby Společnosti spojené s tímto účtem (například sériové číslo produktu pro registraci produktů Společnosti, články a obrázky sdílené a nahrané na fórech Společnosti, které mohou obsahovat osobní údaje Subjektu údajů).
 • Při nákupu produktů Společnosti a placených služeb může Společnost shromažďovat jméno, poštovní/fakturační adresu (včetně poštovního směrovacího čísla), kontaktní údaje, e-mailovou adresu, číslo kreditní karty nebo jiné údaje o platebních službách Subjektu údajů. Navíc k výše uvedeným osobním údajům mohou být při zadávání určitých zákaznických služeb (například při opravách produktů) shromažďovány údaje o produktech používaných Subjektem údajů (například sériové číslo produktu, Service tag nebo číslo IMEI).
 • Jméno, kontaktní údaje, e-mailová adresa, pohlaví, údaje o produktu (například sériové číslo produktu nebo číslo IMEI) a kopie faktury při účasti v propagačních akcích Společnosti nebo kampaních. Skutečné shromážděné položky osobních údajů se mohou lišit dle charakteru příslušné události nebo kampaně. Navíc, pokud je Subjekt údajů vítězem akce, pořádané Společností, nebo kampaně, nebo pokud Subjekt údajů obdrží od Společnosti výhru či dárek, bude Subjekt údajů v případě potřeby muset dodatečně poskytnout svou poštovní/kontaktní adresu (včetně poštovního směrovacího čísla) a osobní údaje pro daňové přiznání (např. adresa, číslo OP nebo číslo pasu a jeho kopii).
 • Při používání produktů Společnosti mohou být shromažďovány údaje o Subjektem údajů používaném nebo vlastněném produktu, jako je sériové číslo produktu, adresa IP, adresa MAC, číslo IMEI, číslo ID systému Android a další jedinečné identifikátory produktu.
 • Hlasová, či video nahrávka, či psaný záznam komunikace Subjektu údajů se Společností (pomocí portálu zákaznického servisu Společnosti, při chatu se  servisními pracovníky, při vyplňování online formuláře na oficiálních stránkách Společnosti a při e-mailové komunikaci se Společností. Dále může Společnost zaznamenávat obraz Subjektu údajů pomocí bezpečnostních kamer při návštěvě kanceláří Společnosti.

Způsob použití vašich osobních dat Společností

Osobní údaje Subjektu údajů může Společnost použít pro níže uvedené účely:

 • Pro posouzení a vylepšení produktů a služeb Společnosti.
 • Pro získání zpětné vazby od zákazníků a následné analýze uživatelských zkušeností za účelem vývoje a hodnocení nových produktů a služeb.
 • Pro proces registrace na zákaznickém účtu Společnosti a získání uživatelských zkušeností produktů a služeb Společnosti spojených s zákaznickým účtem (například registrace produktů a služeb ve fórech Společnosti).
 • Při doručování služeb (například doručení dokladu o koupi nebo faktuře), aktualizace softwaru a technických upozornění na zakoupené produkty a služby Společnosti.
 • Při naplnění všech odběrů, ke kterým se Subjekt údajů přihlásil, včetně informačních bulletinů Společnosti, které zajišťují plnou informovanost Subjektu údajů o nejnovějších zprávách, propagačních akcích a nadcházejících akcích Společnosti. Tyto služby může Subjekt údajů kdykoliv bezplatně zrušit.
 • Pro zasílání důležitých upozornění, například sdělení o změnách podmínek Společnosti, odstávkách služeb a důležitých informacích souvisejících se službami využívanými Subjektem údajů. Vzhledem k významu takové komunikace je takové zasílání povinné a nelze se z něj odhlásit.
 • Pro poskytnutí služeb zákaznické podpory (např. pro splnění požadavků na opravu produktů a odpovědí na dotazy Subjektu údajů), za účelem průzkumu péče o zákazníky a spokojenosti zákazníků, pro analýzu zkušeností uživatelů a ochranu práv a zájmů Subjektu údajů a pro řízení přístupu.
 • Poskytovat Subjektu údajů personalizované marketingové služby, například pomocí reklamních souborů cookies třetích stran, které nabízejí marketingovou komunikaci a reklamu, o kterých se Společnost domnívá, že by Subjekt údajů mohly zajímat, nebo doporučení ohledně služeb, o které by Subjekt údajů mohl mít zájem, na základě používání produktů a služeb Společnosti.
 • Jakékoli jiné účely s předchozím souhlasem Subjektu údajů.

Zásady zpracování vašich osobních dat Společností

Při zpracovávání osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

 • Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout oprávněným subjektům informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou osobní údaje zpřístupněny. Spadá sem také povinnost v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 • Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 • Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 • Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu osobních údajů.
 • Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány (například po dobu, na kterou byl udělen marketingový souhlas, pokud nebyl před uplynutím této doby odvolán). Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s konkrétní osobou.
 • Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů pro ochranu osobních údajů přijímáme četná technická i organizační opatření. Současně dbáme na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze vybraní členové či zaměstnanci.
 • Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek.

Shromažďovaná anonymní data a jejich využití společností Ambro Systems spol. s r.o.

Anonymní údaje jsou data, která nemohou Subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, jako je například model produktu, verze softwaru a datum faktury. Používá-li Subjekt údajů produkty a služby Společnosti, může Společnost od Subjektu údajů shromáždit následující anonymní údaje a tyto použít pro jakékoli účely. Kromě toho, pokud jsou s výše uvedenými osobními údaji spojeny následující anonymní údaje, za těchto okolností bude Společnost tyto anonymní údaje považovat za osobní údaje a tyto anonymní údaje ochrání při zachování stejné úrovně ochrany jako u osobních údajů.

Všechna zaznamenaná data spojená s produkty a službami Společnosti, jako je typ a verze hardwaru, operační systém, výchozí nastavení, čas aktivace, data aktualizace firmwaru (například způsob provádění aktualizace firmwaru, datum aktualizace a výsledek aktualizace), síť, kterou Subjekt údajů používá k připojení k produktům a službám Společnosti, stav sítě, nastavení jazyka a nastavení jazyka pro prohlížeč, diagnostiku a využití, způsob používání a místní čas.

Údaje Subjektu údajů o aplikaci spojené s používáním a interakcí s aplikacemi a softwarem Společnosti, jako je název a verze aplikací a softwaru, doba instalace a odinstalace, doba přihlášení a odhlášení, frekvence a počet použití, doba otevření a zavření aplikací a software, kategorie preferovaných aplikací a softwaru, nastavení chování při používání, aktualizace verze a výsledek aktualizace.

Údaje Subjektu údajů o nákupu produktů a služeb Společnosti (například datum nákupu a jméno prodejce), pokud Subjekt údajů požaduje určité služby zákaznické podpory (například služby opravy produktů) nebo se připojuje k propagačním akcím Společnosti.

Cookie policy

Pro weby a on-line služby Společnosti.

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.

Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.

Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

Jaké cookies Společnost používá

Do prohlížeče Subjektu údajů může Společnost ukládat některé nebo všechny soubory cookies popsané níže. Soubory cookies uložené v prohlížeči lze zobrazit a spravovat (prohlížeče pro mobilní zařízení tuto možnost nabízet nemusí).

Technické cookies

Jedná se o krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

Google Analytics

Jedná se o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

YouTube

YouTube využívá cookies pro správnou funkčnosti videí, která vkládáme na naše stránky.

Google (doubleclick.net, gstatic.com)

viz https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Více informací o jednotlivých prohlížečích jsou uvedeny zde:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera

https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Web Beacons

Web beacon je často transparentní grafický obrázek GIF nebo PNG 1x1 (pixel), který je implementován na webových stránkách nebo v e-mailu pro měření efektivity kampaní. Společnost nebo její poskytovatelé služeb mohou používat web beacons, aby zjistili, zda Subjekt údajů navštívil některé stránky nebo kliknete na odkazy v produktech a službách Společnosti. Web beacons může Společnost implementovat ve své marketingové komunikaci, jako jsou informační bulletiny, aby měla přehled, na který komunikační obsah Subjekt údajů klikl nebo který přečetl. Data z web beacons Společnost využívá k vylepšení svých webových stránek a produktů a služeb.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů Společnost uchovává po dobu nezbytnou k naplnění účelu uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není zákonem povolena delší doba uchovávání údajů nebo je požadováno splnění dalších nezbytných účelů.

 • Například pro účely spravování vztahů se zákazníky může Společnost uchovávat osobní údaje Subjektu údajů v přiměřené a odůvodnitelné lhůtě, která je nejméně pět let od ukončení spolupráce se zákazníkem;
 • aby dodržovala daňové zákony nebo jiné zákony a předpisy, může uchovávat osobní údaje Subjektu údajů v období požadovaném těmito zákony a předpisy;
 • pro naplnění vládních nařízení nebo nařízení soudních orgánů k účelům, jako je vyšetřování nebo soudní řízení, může Společnost uchovat osobní údaje Subjektu údajů po delší období jimi určené.
 • Navíc, pokud si Subjekt údajů přeje stáhnout předchozí souhlas sběru svých  osobních údajů od Společnosti, přestane společnost sbírat osobní údaje na základě požadavku Subjektu údajů a bude nadále uchovávat pouze ty osobní údaje Subjektu údajů, které byly shromážděné předtím, než Subjekt údajů podal tuto žádost.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Osobní údaje Subjektu údajů nebudou podstoupeny žádné třetí straně za jiných než následujících výjimek:

Souhlas Subjektu údajů

Osobní údaje Subjektu údajů postoupí nebo sdělí Společnost třetím stranám pouze s  předchozím souhlasem Subjektu údajů.

Obchodní partneři

Společnost může zveřejňovat částečná a anonymní data svým obchodním partnerům, například obchodním partnerům, kteří poskytují analýzy dat nebo reklamy a marketingové komunikace založené na částečných a anonymních datech prostřednictvím reklamních souborů cookies třetích stran.

Poskytovatelé služeb

Společnost může zveřejňovat a sdílet nezbytné položky osobních údajů Subjektu údajů se svými poskytovateli služeb, kteří poskytují služby pro Společnost nebo v jejím zastoupení, např. společnosti pro přepravu zásilek, které dopravují servisované nebo zakoupené produkty, poskytovatelé platebních služeb, kteří zpracovávají on-line a dobírkové platby. Tito poskytovatelé služeb budou používat osobní údaje Subjektu údajů pouze v souladu s pokyny Společnosti a k předem jasně stanovenému účelu. Společnost zajišťuje, že všichni její poskytovatelé služeb striktně dodržují zásady ochrany osobních údajů.

Pro právní, ochranné a bezpečnostní účely

Společnost může zveřejňovat nebo sdílet nezbytné položky osobních údajů Subjektu údajů s třetími stranami pro jeden z následujících právních nebo bezpečnostních účelů:

 • V rozsahu, který je vyžadován příslušnými zákony nebo nařízeními nebo příslušnými vládními nebo soudními orgány, nezbytný k vytvoření nebo zachování právní ochrany nebo obhajoby, nebo nezbytný k předcházení podvodům nebo jiným protiprávním činnostem.
 • Pro ochranu práva, majetku nebo bezpečnosti Společnosti, poskytovatelů služeb, zákazníků nebo veřejnosti, podle potřeb nebo rozsahu povolených zákonem.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • za účelem vedení účetnictví zpracovává doklady s osobními údaji Subjektu údajů paní Milena Fidlerová;
 • za účelem dopravy zásilek k zákazníkům se jedná o dopravní společnosti (aktuálně Česká pošta, s.p.);
 • v případě osobního odběru zboží z distribučního centra provozovatel distribučního centra;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Subjekt údajů má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů a pokud pro zpracování nemá Společnost oprávněný zájem.

Subjekt údajů má právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud Společnost nezpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektů

Výčet práv spojených s ochranou osobních údajů spolu s praktickým vysvětlením jejich použití:

 1. Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů - opravňuje k získání informací týkajících se naší plné identifikace jakožto správce osobních údajů, a to společně s kontaktními údaji na našeho pověřence osobních údajů. Současně je oprávněni znát právní titul zpracování (například plnění smlouvy), účel (například smlouvy o koupi našeho zboží) či informace o době uchování osobních údajů. Vždy před tím, než začneme osobní údaje zpracovávat, budeme dopředu informovat o právním titulu a účelu tohoto zpracování.
 2. Právo na přístup k osobním údajům - opravňuje od nás na základě žádosti získat informaci, zda osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni rovněž sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další, související informace.
 3. Právo na opravu - umožňuje nás požádat, abychom změnili některý z osobních údajů, který zpracováváme, pokud u něj došlo k nějaké změně (například změna příjmení, změna adresy apod.). Není naší povinností jako správce osobních údajů aktivně zjišťovat, zda osobní údaje, které shromažďujeme, jsou aktuální, nesprávné či nepřesné, nicméně v případě, kdy jsme na tuto skutečnost upozorněni, je naší povinností se takovou připomínkou či žádostí na opravu zabývat. Za splnění stejných předpokladů je také právo nás požádat o doplnění osobních údajů.
 4. Právo na výmaz - bývá označované též jako „právo být zapomenut“ a ukládá nám jako správci osobních údajů osobní údaje zlikvidovat, a to v následujících případech:
  1. odpadl účel zpracování (například ukončení smluvního vztahu),
  2. souhlas se zpracováním osobních údajů byl odvolán a neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování osobních údajů (například odvolání marketingového souhlasu za předpokladu, že není například uzavřen smluvní vztah),
  3. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (za podmínky, že je uznatelná a neexistuje právní důvod pro zpracovávání osobních údajů),
  4. v souladu s platnou legislativou je nám uloženo údaje vymazat (například skartační povinnost).
 5. Právo vznést námitku - je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (například za účelem ochrany našeho majetku). Námitku lze vznést také v případě, kdy budou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou osobní údaje po uznání námitky vymazány a nebudeme je dále zpracovávat.
 6. Právo na přenos osobních údajů - v případě, že nás požádáte o přenos osobních údajů k jinému správci, je naší povinností mu tyto údaje poskytnout a předat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování, tedy takové zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka.

Bezpečnost

Společnost přijímá bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů Subjektu údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Provádí interní přezkumy svých postupů shromažďování, ukládání a zpracování dat a technických a organizačních bezpečnostních opatření, jakož i fyzických bezpečnostních opatření k ochraně před neoprávněným přístupem k systémům, kde ukládá osobní údaje. Přenos osobních dat mezi různými pobočkami Společnosti a jejích přidružených subjektů probíhá prostřednictvím zabezpečené širokopásmové sítě. Pokud Subjekt údajů poskytne Společnosti své osobní údaje, jsou jeho osobní údaje chráněny jak online, tak offline. Společnost však nemůže zaručit dokonalou bezpečnost na internetu.

Na ochraně osobních údajů nám velmi záleží, proto dodržujeme níže uvedená technická i organizační opatření zajišťující bezpečnost osobních údajů. Mezi tato opatření patří:

 1. Kontrola fyzického přístupu – veškerá data uchováváme tak, abychom chránili přístup k nim, což znamená, že místa, kde jsou uložena, jsou zabezpečena technickými prostředky, jako jsou čipové karty, klíče, elektronicky uzavíratelné dveře apod.
 2. Kontrolovaný vstup – do žádného systému uchovávajícího osobní údaje neumožňujeme vstoupit nikomu bez zadání příslušného hesla či ověření, k údajům se tak dostanou jen oprávněné osoby.
 3. Přístupová kontrola – přijali jsme taková opatření, která zabraňují neoprávněnému čtení, kopírování, změně, odstranění ze systému či jiné nakládání s nimi.
 4. Kontrola převodu – veškeré nakládání s osobními údaji v případě jejich elektronického přenosu chráníme tak, aby během něj nedošlo k neoprávněnému čtení, kopírování, úpravě či výmazu.

Kontaktní údaje Společnosti

Společnost informuje Subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se Správcem, kterého je možno kontaktovat: